admin November 26, 2018
สกศ.

แหล่งข่าวรายงาน (สกศ.) บอกว่า คณะกรรมการอิสระเพื่อการแก้ไขการศึกษา ซึ่งมี ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธาน ได้บทสรุปเรื่องการปรับหลักสูตรสาระสำคัญการฝึกสอนเด็กนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเวลานี้อยู่ระหว่างการไตร่ตรองของคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้มติในเร็วๆนี้ ในการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรพร้อมทั้งการศึกษามีสถานะในรูปแบบเป็นองค์การมหาชน ปฏิบัติหน้าที่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยกำหนดเป็นกรอบกฏเกณฑ์มีผลบังคับให้หน่วยงานการเรียนรู้ในทุกสังกัดต้องทำตามอย่าง ไม่เฉพาะแต่สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อย่างเดียว

ทั้งนี้เนื้อหาหลักสูตรในทุกวิชาจะมุ่งเฉพาะที่สนองการเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียนรู้ พร้อมกับไม่ให้เรียนเนื้อหาในแต่ละวิชาแบบครอบจักรวาลอีกต่อไป “ที่ผ่านมาเราให้เด็กแค่ ป.5 ต้องมาร่ำเรียนเนื้อหาว่าภาษีมีกี่พวก อะไรบ้าง แล้วก็ต้องท่องจำเพื่อที่จะไปสอบ ซึ่งเด็กวัยนี้ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงเลย หลังสอบไม่กี่วันก็ลืมแล้ว เพราะฉะนั้นต่อไปเนื้อหาทุกวิชาจะต้องวางกรอบว่า เรียนแล้วต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงแค่นั้น ไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันหรือการศึกษาต่อตามความสามารถของเด็กแต่ละคนในทุกวิชาจะไม่อัดเนื้อหาพร่ำเพรื่อเหมือนที่ผ่านมา” รองเลขาธิการสภาการศึกษาพูด

ตอนที่ครูก็ต้องปรับการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพของเด็กแต่ละคน อย่างเช่น เด็กในห้องเรียนทุกผู้ทุกนามไม่จำเป็นต้องเรียนสูตรคณิตศาสตร์เหมือนๆกัน บางคนอาจสันทัดวิชาศิลปะมากกว่า ก็จัดหลักสูตรการสอนเพื่อจะเพิ่มความสามารถด้านศิลปะแด่เด็กคนนั้น อีกทั้งจะมีการส่งเสริมให้สถานศึกษาออกหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละแห่งเองด้วย