admin January 11, 2018
นพ.ธีระเกียรติ แจงหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย

นพ.ธีระเกียรติ แจงหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย เผยผลการประชุมว่า ที่ประชุมได้ไตร่ตรองหน่วยงานที่จะมาทำงานจัดสอบชิงชัยเพื่อให้บรรจุพร้อมทั้งแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในส่วนของการสอบ ภาค ก (สอบเพื่อให้วัดความรู้ความสามารถทั่วไป) พร้อมด้วยภาค ข (สอบชิงเพื่อวัดความเข้าใจความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) ซึ่งที่ประชุมเห็นดีเห็นงามให้มีหน่วยงานกลางในการจัดสอบรวม ทำนองเดียวกับการสอบข้าราชการพลเรือนสามัญ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

โดยมอบหมายงานให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นผู้จัดสอบ แต่ สทศ. แจ้งว่าไม่สามารถลงมือจัดสอบได้ทันในช่วงเดือนมีนาคม เพราะว่ามีภาระที่จะต้องจัดสอบต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่ประชุมจึงเห็นว่าพึงจะต้องเลื่อนการสอบไปประมาณช่วงเดือนที่ 8 2561 แทน เพื่อให้บรรจุให้ทันในตุลาคม 2561 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานให้ที่ประชุมรับรู้ด้วยว่า การบรรจุคุณครูผู้ช่วยในช่วงเดือนพฤษภาคมยังไม่รีบด่วน

เหตุเพราะยังมีบัญชีเดิมซึ่งยังไม่หมดอายุ สามารถเรียกบรรจุได้ อีกทั้ง สพฐ.ยังมีอัตราเกษียณ พร้อมด้วยมีความจำเป็นจริง ๆ ในช่วงตุลาคมมากกว่า ที่ประชุมจึงเห็นว่าเพื่อให้ สทศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีเกณฑ์การจัดสอบ ได้มีเวลาในการจัดทำข้อสอบให้ได้กฏเกณฑ์ จึงให้เลื่อนการสอบแบบใหม่ไปเป็นช่วงเดือน 8 ซึ่งจะเป็นอรรถประโยชน์กับพิทยาคารเอกชนด้วย เหตุเพราะมีเวลาในการค้นหาอาจารย์ใหม่มาสอนแทนผู้ที่สอบบรรจุติดได้ทัน โดยที่ประชุมมอบให้ นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ (ในฐานะกำกับดูแล สทศ.) ไปปรึกษาหารือในรายละเอียดร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อให้ได้ข้อยุติในการจัดสอบร่วมกันต่อไป