admin February 16, 2018
ศธ.เห็นชอบปฏิรูปการศึกษาคนพิการ

ศธ.เห็นชอบปฏิรูปการศึกษาคนพิการ ครั้นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาเล่าเรียนสำหรับคนพิการ ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดการเรียนสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ซึ่งสาระสำคัญของแผนดังที่กล่าวมาแล้ว จะสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยกำหนดโลกทัศน์ว่า คนพิการเรียนตลอดชีวิตอย่างมีความสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ยอดเยี่ยม ด้วยวิถีพอเพียง

โดยมียุทธศาสตร์ หลักๆ อยู่ 8 ยุทธศาสตร์ คือ การเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาพร้อมกับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ยกฐานะคุณภาพพร้อมกับกฏเกณฑ์การศึกษาเล่าเรียนพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี สารสนเทศพร้อมด้วยการสื่อสารรับการจัดการศึกษาระบบดิจิทัล ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพร้อมด้วยขยายนวัตกรรมกับองค์ความรู้ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เร่งผลิตกับพัฒนาพร้อมกับจัดระบบดูแลงานงานบุคคลของข้าราชการครูคณาจารย์พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาตามาตรฐานวิชาชีพ ปฏิรูปสมรรถนะการเรียนสู่ความเป็นเลิศ ปรับปรุงระบบงบประมาณ พร้อมด้วยทรัพยากรทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

พร้อมด้วยปรับปรุงระบบดูแลจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นายชัยพฤกษ์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า จะต้องทำแผนทำงานทำการให้สอดรับกับแผนจัดการศึกษาดังกล่าวด้วย ขณะเดียวกันที่ประชุมยังพูดถึงการจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งหมายความว่า การศึกษาเล่าเรียนสำหรับคนพิการ การเรียนรู้สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ พร้อมด้วยการเรียนสำหรับผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสามกลุ่มนี้ ต่อไปจะต้องมีการใช้คำนิยามที่ชัดเจน ซึ่งมีผู้เสนอว่า ต่อไปอาจจะต้องใช้คำว่า การเรียนสำหรับผู้ที่มีความมุ่งหมายจำเป็นพิเศษ ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่า ในช่วงเวลานี้ อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงการเล่าเรียน

ฉะนั้น คงต้องถือโอกาส ผันแปรการจัดการศึกษาสำหรับ สามกลุ่มนี้ โดยประสงค์เจาะเป็นพิเศษ สำหรับกลุ่มคนพิการ กับกลุ่มผู้ที่มีประสิทธิภาพพิเศษ ส่วนกลุ่มด้อยโอกาส ให้แยกเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง โดยมีความเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนสำหรับผู้มีความตั้งใจจำเป็นพิเศษ โดยมีเลขาธิการสกศ. เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒด้านการเรียนพิเศษ พร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒิในหลาย ๆ ด้าน ร่วมเป็นผู้ชี้ขาด “การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯชุดนี้ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคนพิการ พร้อมกับคนที่มีความรอบรู้พิเศษ ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต โดยให้พินิจพิเคราะห์ในเรื่องโครงสร้างการจัดการจัดการคนกลุ่มนี้ด้วยว่า ต่อไปควรจะมีหน่วยงานขึ้นมาหรือเปล่า หน่วยงานนี้จะทำงานเป็นหน่วยดำเนินการ หรือหน่วยสนับสนุน หรือหน่วยกำกับกำหนด พร้อมทั้งควรจะเป็นหน่วยงานในกับกับ หรือพึงเป็นหน่วยงานอิสระ โดยคณะกรรมการฯชุดนี้จะต้องคิดงานเป็น 2 ระยะ โดย 2 เดือนแรกจะต้องได้ข้อสรุปเพื่อจะนำเสนอคณะกรรมการอิสระเพื่อที่จะการพัฒนาการศึกษา (กอปศ.) พิจารณา กับระยะที่ 2 คือ จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนึกตรองต่อไป” นายชัยพฤกษ์พูด