admin December 8, 2017
หมอธี แจงเหตุ ปรับลดงบประมาตำราเรียน

ผู้รายงานข่าวอธิบายว่า ตามที่สำนักงบประมาณได้ปรับลดงบประมาณรายการจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ในส่วนของเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายการหนังสือเรียน ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยปรับลดลงครึ่งหนึ่งจากที่เคยอุดหนุนค่าหนังสือเรียนให้แก่ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในแต่ละสังกัด ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ตัวอย่างเช่น ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีงบประมาณ 2560 อุดหนุนค่าหนังสือเรียน 1,000 บาทต่อคนต่อภาคเรียน ปีงบประมาณ 2561 ก็ปรับลดลงเหลืออุดหนุนค่าหนังสือเรียน 500 บาท ต่อคนต่อเทอม เป็นต้น

ซึ่งงบดังกล่าวข้างต้นโรงเรียนต้องนำมาจัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็ก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แต่เพราะว่าเม็ดเงินลดลงปริมาณมากจึงทำให้สถานศึกษาต้องเรียกเก็บเงินค่าหนังสือเรียนเพิ่มจากผู้เรียนมากกว่าเดิม โดยประเด็นนี้กระทบกับเด็กนักศึกษาทุกสังกัดทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ปีงบ 2560 เป็นปีกแรกที่ ศธ.ทดสอบโครงการหนังสือยิมเรียนตั้งแต่ระบบการให้ยืม

การคืนหนังสือเรียน การดูแลรักษาหนังสือเรียน กับการเก็บหนังสือเรียน โดยในการทดลองระบบหนังสือยืมเรียน ในปีการศึกษา 2560-2561 ได้ชี้แจงแล้วว่า นักศึกษายังคงได้รับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนตามอัตราเดิม แต่เนื่องด้วยทางสำนักงบประมาณเข้าใจผิดจึงได้ปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลง แต่ที่ผ่านมาตนก็ได้หารือกับทางสำนักงบประมาณแล้ว พร้อมกับทางสำนักงบประมาณก็บอกว่า จะคืนเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนที่ปรับลดไปให้แก่ทุกสังกัด ด้วยเหตุนั้นจึงไม่ต้องไม่สบายใจพร้อมกับไม่มีอะไรน่าวิตก